Facultade de Fisioterapia

Traballo Fin de Grao

O Traballo Fin de Grao (en diante TFG) consiste nun traballo académico (como, por exemplo, un traballo de investigación, unha proposta e unha solución dun caso práctico, un comentario xurisprudencial etc.) orixinal e inédito en galego ou en castelán sobre temática xurídica.

O TFG deberá realizarse de xeito persoal, autónomo e individual, seguindo as orientacións dun titor ou titora académico, e poderá revestir unha orientación teórica e/ou práctica. Sen prexuízo do anterior, excepcionalmente, se a envergadura e a estrutura do traballo o permite, e tras a autorización da comisión, dous alumnos/as poderán compartir titor ou titora e traballo, pero cadaquén deberá presentar e defender o traballo separadamente. Ademais, serán avaliados de xeito individual, en aplicación á parte correspondente a cada estudante dos criterios detallados nos parágrafos seguintes.

O TFG estará orientado a amosar a capacidade de integración dos diversos contidos formativos recibidos e a adquisición das competencias requiridas.

INFORMACIÓN SOBRE O TFG

Marta Fernández Prieto

Coordinadora da materia de TFG

+34 988 368 826


NORMATIVA DO TFG

Facultade de Dereito | UVIGO
Instrucion reclamacións TFG

Traballo Fin de Grao - Curso 2017/2018


Regulamento para elaborar o TFG en Dereito
Protocolo de avaliación do TFG
Rúbrica para o Protocolo de avaliación obxectiva do TFG

Curso "Busca e xestión da información para o Traballo de Fin de Grao (TFG)"


Formularios para o TFG

Anexo 2. Proposta priorizada para a titorización do TFG
Anexo 3. Solicitude para proposta temática do TFG 


Premios aos TFG

IV Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Prazo de presentación: ata o 20 de setembro de 2017


Prazo de presentación de propostas temáticas do TFG en Dereito 2017-2018

Convocatoria 2º Prazo (novembro) 2017-2018


Prazos de defensa do TFG en Dereito 2017-2018

Prazos de defensa do TFG 2017-2018
PrazoSolicitude de DefensaDefensaLímite Entrega Actas
1º Prazo (setembro) 1 Do 11/09/2017 ao 18/09/2017 Do 25/09/2017 ao 29/09/2017 24/11/2017
2º Prazo (novembro) Do 23/10/2017 ao 30/10/2017 Do 13/11/2017 ao 17/11/2017 24/11/2017
3º Prazo (xuño) Do 14/05/2018 ao 01/06/2018 Do 13/06/2018 ao 20/06/2018 22/06/2018
4º Prazo (xullo) Do 25/06/2018 ao 06/07/2018 Do 19/07/2018 ao 24/07/2018 27/07/2018

1 (prazo exclusivamente para o alumnado con titor/a e proposta temática asignados)

Para defender o Traballo Fin de Grao (TFG) é preciso cumprimentar, no prazo sinalado, a solicitude telemática da Universidade de Vigo accesible dende a Secretaría Virtual e entregar o correspondente TFG en versión “papel” por cuadruplicado na Área de Grao do Edificio Xurídico-Empresarial (planta baixa-antiga Secretaría de alumnado) e, así mesmo, en versión electrónica a través da plataforma de apoio á docencia Faitic. A referida entrega virtual efectuarase no apartado “exercicios” da materia “Traballo Fin de Grao” a tal efecto habilitada.


PROFESORADO QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA SER TITOR/A DE TFG CURSO 2017-2018

Relación de Profesorado que cumpre os requisitos para ser Titor/a de TFG en Dereito Curso 2017-2018


TRIBUNAIS DO TFG CURSO 2017-2018

Tribunais do TFG Curso 2017-2018 | Acta de constitución


LISTAXE DE ASIGNACIÓN DE TITORAS/ES DE TFG CURSO 2017-2018

Listaxe provisional | Listaxe definitiva


LISTAXE DE PROPOSTAS TEMÁTICAS DE TFG CURSO 2017-2018

Listaxe Provisional | Listaxe Definitiva