Facultade de Fisioterapia

Traballo Fin de Grao

O Traballo Fin de Grao (en diante TFG) consiste nun traballo académico (como, por exemplo, un traballo de investigación, unhaproposta e unha solución dun caso práctico, un comentario xurisprudencial etc.) orixinal e inédito en galego ou en castelán sobre temática xurídica.

O TFG deberá realizarse de xeito persoal, autónomo e individual, seguindo as orientacións dun titor outitora académico, e poderá revestir unha orientación teórica e/ou práctica. Sen prexuízo do anterior, excepcionalmente, se a envergadura e a estrutura do traballo o permite, e tras a autorización da comisión, dous alumnos/as poderán compartir titor ou titora e traballo, pero cadaquén deberá presentar e defender o traballo separadamente. Ademais, serán avaliados de xeito individual, en aplicación á parte correspondente a cada estudante dos criterios detallados nos parágrafos seguintes.

TFG estará orientado a amosar a capacidade de integración dos diversos contidos formativos recibidos e a adquisición das competencias requiridas.

INFORMACIÓN SOBRE O TFG

Marta Fernández Prieto

Coordinadora da materia de TFG

+34 988 368 826


NORMATIVA DO TFG

Facultade de Dereito | UVIGO
Instrución reclamacións TFG

Traballo Fin de Grao - Curso 2016/2017


Regulamento para elaborar o Traballo de Fin de Grao en Dereito
Protocolo de avaliación do TFG
Curso "Busca e xestión da información para o Traballo de Fin de Grao (TFG)"

Premios:


Formularios para o Traballo Fin de Grao

Anexo 2. Proposta priorizada para a titorización do Traballo Fin de Grao
Anexo 3. Solicitude de proposta temática do Traballo Fin de Grao


Prazo presentación de propostas temáticas do Traballo Fin de Grao en Dereito 2016-2017

Convocatoria Fin de Carreira 2016-2017


Prazos de Defensa do Traballo Fin de Grao en Dereito 2016-2017
PrazoSolicitude de DefensaDefensaLímite Entrega Actas
Fin de carreira Do 20/10/2016 ao 28/10/2016* Do 14/11/2016 ao 18/11/2016 25/11/2016
Xuño Do 15/05/2017 ao 02/06/2017* Do 14/06/2017 ao 21/06/2017 23/06/2017
Xullo Do 26/06/2017 ao 07/07/2017* Do 19/07/2017 ao 26/07/2017 28/07/2017

* Ata as 14:00 horas do derradeiro día de cada prazo (acordado na reunión da Comisión Permanente do 16/09/2016)

Para defender o Traballo Fin de Grao (TFG) é preciso cumprimentar, no prazo sinalado, a solicitude telemática da Universidade de Vigo accesible dende a Secretaría Virtual e entregar o correspondente TFG en versión “papel” por cuadruplicado na Secretaría de Alumnado da Facultade de Dereito (planta baixa) e, así mesmo, en versión electrónica a través da plataforma de apoio á docencia Faitic. A referida entrega virtual efectuarase no apartado “exercicios” da materia “Traballo Fin de Grao” a tal efecto habilitada.

Prazos de solicitude e defensa do TFG 2017-2018


RELACIÓN DE PROFESORADO QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA SER TITOR/A DE TRABALLO FIN DE GRAO CURSO 2016-2017

Relación de Profesorado que cumpre os requisitos para ser Titor/a de Traballo Fin de Grao en Dereito Curso (2016-2017)


TRIBUNAIS TRABALLO FIN DE GRAO CURSO 2016-2017

Tribunais TFG Curso 2016-2017 | Acta de constitución


LISTAXE DE ASIGNACIÓN DE TITORAS/ES CURSO ACADÉMICO 2016-2017 (G081 e G080)

Listaxe Provisional | Listaxe Definitiva


LISTAXE DE PROPOSTAS TEMÁTICAS CURSO 2016-2017

Listaxe Provisional | Listaxe Definitiva