Facultade de Fisioterapia

Grupos de Investigación

Grupos adscritos ao centro


MEDEA IURIS

Responsable:
Roberto O. Bustillo Bolado
Liñas de investigación:
Medio ambiente, auga e sustentabilidade; Dereitos humanos, ciencia e tecnoloxía; Resolución de conflito alternativa.


SISTEMAS XURÍDICOS

Responsable:
Inés C. Iglesias Canle
Liñas de investigación:
Resolución de conflitos en materia de xestión de recursos hídricos; Proba de ADN e intervencións corporais; Violencia de xénero; Sistema de recursos.


AGRUPACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE DEREITO ADMINISTRATIVO E FILOSOFÍA DO DEREITO

Responsable:
Pablo Bonorino Ramírez
Liñas de investigación:
Argumentación xurídica; Contratación pública; Políticas públicas; Cultura popular; Xénero; Dereitos humanos.


Outros grupos con investigadores no centro


DEREITO DO TRABALLO E DA SEGURIDADE SOCIAL

Investigadores no centro:
Marta Fernández Prieto, Francisca Fernández Prol

Liñas de investigación:
Instrumentos de protección social privada na xestión de situacións de crise; O traballo no mar: pesca e traballadores vulnerables; Liberdade de circulación de traballadores e mercado de empleo europeo; Principio de igualdade e non discriminación por razón de sexo; Conciliación da vida laboral e familiar.


DEREITO FINANCEIRO E TRIBUTARIO

Investigadores no centro:
Roberto Ignacio Fernández López, Mónica Siota Álvarez

Liñas de investigación:
A proba no procedemento de xestión; Armonización fiscal na UE; Impostos directos e indirectos; Incentivos fiscais; Leasing e renting; Mercosur; O IVE nas operacións; inmobiliarias; Procedemento de xestión tributaria; Procedemento inspector; Procedemento sancionador; Procedementos concursais da facenda pública; PEMES; Recaudación dos tributos; Rendementos do capital mobiliario; Réxime tributario da empresa familiar; Réxime tributario das operacións de reestructuración empresarial (fusións, escisións, aportacións de ramas de actividade); Réxime tributario das sociedades holding; Réxime tributario das telecomunicacións; Réxime tributario do i+d; Réxime tributario das xuntas de compensación; Supostos de responsabilidade tributaria; Tasación pericial contradictoria; Tratamento tributario e fiscal dos plans de pensións; Tributación medioambiental; Xestión tributaria das comunidades autónomas; Réxime tributario dos portos e zonas francas; Prevención do blanqueo de capitais.


DEREITO PENAL

Investigadores no centro:
Manuel Arias Carral, Virxilio Rodríguez Vázquez

Liñas de investigación:
Dereito penal económico; Delitos societarios; Delitos contra a propiedade intelectual e industrial; Delitos contra os traballadores e ciudadáns estranxeiros; Delitos contra a facenda pública e blanqueo de capitais, estafas, concursos e insolvencias punibles; Criminoloxía e responsabilidade penal de menores; Responsabilidade médica e dos profesionais da sanidade; Delitos de incendio; Delitos contra a administración pública; Prevaricacións administrativas e urbanísticas; Corrupción; Negociacións prohibidas.


DEREITO PROCESUAL

Investigadores no centro:
Mª Dolores Fernández Fustes, Angel Aday Jiménez Alemán

Liñas de investigación:
Proceso civil; Proceso penal; Resolución alternativa de conflitos; Protección de dereitos fundamentais; Menores desprotexidos e delincuentes; Protección de consumidores; Loita contra a corrupción; Proceso laboral ordinario - Cooperación xudicial civil e penal.


DEREITO ROMANO

Investigadores no centro:
Mª José Bravo Bosch, Luís Rodríguez Ennes

Liñas de investigación:
Dereito administrativo romano; Dereito das obrigas e negocio xurídico en roma; Dereito de sucesións romano.


ECONOMÍA DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS

Investigadores no centro: Antonio Molina Abraldes

EMPRESA INTERNACIONAL E CAPITAL INTELECTUAL

Investigadores no centro: Elena Gallego Rodríguez, Mª Dolores Rivero Fernández

GOVERNANCE AND ECONOMICS RESEARCH NETWORK

Investigadores no centro: Patricio Sánchez Fernández

LABORATORIO DE INFORMÁTICA APLICADA

Investigadores no centro: Pedro Cuesta Morales

SISTEMAS INFORMÁTICOS DE NOVA XERACIÓN

Investigadores no centro: M. Lourdes Borrajo Diz